Tiêu chuẩn ngành 14tcn 114-2001 xi măng phụ gia xây dựng thủy lợi

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 114:2001

  XI MĂNG VÀ PHỤ GIA TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI -HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


  (Cement and Admixture for Hydraulic Construction - Guide for Using)​
  (Ban hành theo quyết định số: /2001/QĐ-BNN-KHCN ngày tháng năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-114-2001-xi-măng-phụ-gia-xây-dựng-thủy-lợi.jpg
  1 . QUI ĐỊNH CHUNG
  1.1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng này hướng dẫn lựa chọn và sử dụng hợp lý xi măng và phụ gia cho bê tông và vữa của các công trình xây dựng thủy lợi trong các điều kiện và môi trường khác nhau.
  1.2. Các công trình xây dựng thủy lợi do các tổ chức xây dựng trong, ngoài nước thiết kế và thi công trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể áp dụng hướng dẫn sử dụng này.
  2. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
  (Xem phụ lục A)
  3. CÁC TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN CÓ LIÊN QUAN
  (Xem phụ lục B)
  4 . HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG THỦY LỢI
  4.1. Phân loại xi măng
  4.1.1. Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5439 - 1991, Xi măng được phân loại dựa theo các đặc tính sau :
  1. Loại Clanhke và thành phần của xi măng ;
  2. Mác;
  3. Tốc độ đóng rắn;
  4. Thời gian đông kết;
  5. Các tính chất đặc biệt.
  Trong tài liệu này chỉ giới thiệu cách phân loại (1) và (2) :
  4.1.1.1. Loại Clanhke và thành phần của xi măng
  Xi măng trên cơ sở clanhke xi măng poóclăng :
  • Xi măng poóclăng (không có phụ gia khoáng);
  • Xi măng poóclăng hỗn hợp (với tỷ lệ phụ gia khoáng hoạt tính không lớn hơn 20%);
  • Xi măng poóclăng xỉ (với tỷ lệ phụ gia xỉ hạt lớn hơn 20%);
  • Xi măng poóclăng puzơlan (với tỷ lệ pha phụ gia puzơlan lớn hơn 20%).
  Xi măng trên cơ sở clanhke xi măng alumin:
  • Xi măng alumin có hàm lượng Al2O3 lớn hơn 30% và nhỏ hơn 60%;
  • Xi măng giàu alumin có hàm lượng Al2O3 từ 60% trở lên.
  4.1.1.2. Phân loại theo mác
  Xi măng poóclăng được phân theo mác, ví dụ như PC40, PC50 là các loại
  xi măng poóclăng có giới hạn bền nén ở tuổi 28 ngày lần lượt không nhỏ hơn 40, 50MPa (N/mm2).
  4.1.2. Theo tiêu chuẩn của Mỹ ASTM C150 - 94, Xi măng poóclăng được phân thành 8 loại như sau:
  • Loại I: Xi măng thường khi không có yêu cầu đặc biệt;
  • Loại IA: Như loại I, nhưng có khả năng cuốn khí;
  • Loại II: Xi măng dùng trong trường hợp chung, nhưng có khả năng bền sunfat vừa và nhiệt thủy hoá vừa;
  • Loại IIA: Như loại II, nhưng có thêm yêu cầu cuốn khí;
  • Loại III: Dùng trong trường hợp yêu cầu cường độ ban đầu cao;
  • Loại IIIA: Như loại III, nhưng có thêm yêu cầu cuốn khí;
  • Loại IV: Dùng trong trường hợp yêu cầu nhiệt thủy hoá thấp;
  • Loại V: Dùng trong trường hợp yêu cầu độ bền sunfat cao.
  Ngoài ra Mỹ cũng có những loại xi măng đặc biệt khác như xi măng hỗn hợp (theo ASTM C595 - 92a). Xi măng hỗn hợp ở đây bao gồm cả xi măng Poóclăng xỉ lò cao và xi măng Poóclăng Puzơlan, thậm chí trong xi măng hỗn hợp có cả xỉ và puzơlan.
  Sự phân chia của tiêu chuẩn Mỹ về cơ bản cũng giống tiêu chuẩnViệt Nam. Tuy nhiên do trình độ khoa học công nghệ của Mỹ cao hơn, nên họ có nhiều loại xi măng hơn.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.