Tiêu chuẩn ngành 14 tcn 116-1999 khối lượng khảo sát địa hình

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14 TCN 116:1999

  THÀNH PHẦN KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


  Volume of the topographic work in hydraulic disign periods​
  14-116.jpg
  1. QUI ĐỊNH CHUNG

  1.1. Phạm vi ứng dụng

  1.1.1. Tiêu chuẩn này qui định thành phần khối lượng công tác khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, thiết kế kỹ thuật , bản vẽ thi công các dự án thuỷ lợi.

  1.1.2. Khi đo vẽ tài liệu địa hình phải tuân theo các Tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật hiện hành của nhà nước và của ngành.

  1.2. Tính kế thừa của tài liệu giữa các giai đoạn

  Khảo sát địa hình của giai đoạn sau phải kế thừa kết quả giai đoạn trước, tạo thành hệ thống tài liệu hoàn chỉnh, nhất quán từ giai đoạn lập dự án đến giai đoạn thiết kế.

  1.3. Hệ cao, toạ độ sử dụng

  1.3.1. Hệ cao, toạ độ sử dụng đo vẽ tài liệu địa hình trong các dự án thuỷ lợi phải là hệ quốc gia hiện hành.
  • Lưới mặt bằng phải là hệ VN72.
  • Lưới cao độ:
   • Từ Đà Nẵng vào Nam theo hệ Mũi Nai - Hà Tiên
   • Từ Thừa Thiên Huế ra Bắc theo hệ Hòn Dấu - Hải Phòng
  1.3.2. Đối với những công trình nhỏ ở vùng hẻo lánh, biên giới hải đảo quá xa hệ thống lưới quốc gia, cho phép sử dụng lưới toạ độ giả định trên bản đồ 1: 25.000; 1:50.000 lưới chiếu Gauss.

  1.4. Thành phần nội dung khảo sát địa hình

  1.4.1. Trước khi tiến hành khảo sát địa hình cho mỗi giai đoạn, phải lập đề cương khảo sát và phải được cấp có thẩm quyền thông qua.

  1.4.2. Thành phần nội dung công tác khảo sát địa hình cho các dự án thuỷ lợi bao gồm các việc sau đây:

  a/ Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu:

  Trước khi triển khai việc khảo sát địa hình cho giai đoạn nào đó phải thu thập, phân tích đánh giá các tài liệu địa hình đã có. Tài liệu thu thập cần phân tích, đánh giá là các bình đồ, mặt cắt, lưới cao toạ độ, các ghi chú sơ hoạ ... do các cơ quan có thẩm quyền xuất bản hoặc được đo vẽ ở các giai đoạn trước.

  b/ Khống chế lưới mặt bằng,

  c/ Khống chế cao độ.

  d/ Đo vẽ bình đồ địa hình,

  đ/ Xác định tim tuyến công trình,

  e/ Đo vẽ cắt dọc, ngang theo tim tuyến công trình,

  g/ Xác định cao toạ độ các vết lũ, vết lộ, các hố khoan đào, địa vật lý,

  1.5. Thành phần hồ sơ địa hình

  1.5.1. Hồ sơ địa hình trong các giai đoạn đều có hai phần:

  a/ Tập 1: “Thuyết minh địa hình”

  - Phân tích đánh giá tài liệu địa hình đã có và tài liệu mới khảo sát.

  b/ Tập 2: ”Tài liệu địa hình”

  - Thống kê và tập hợp đầy đủ tài liệu địa hình đã thu thập và khảo sát để lập hồ sơ phục vụ dự án (trong đó có hồ sơ gốc và sơ hoạ, ghi chú).

  1.5.2. Thuyết minh địa hình và tài liệu địa hình (tập 1 và 2) của mỗi giai đoạn NCTKT, NCKT, TKKT, BVTC đều phải ghi vào các thiết bị lưu trữ tin học (đĩa mềm, đĩa CD hoặc tương đương) ở dạng phù hợp.

  - Các thuyết minh lưu ở dạng TEXT.

  - Các bản vẽ lưu ở dạng ảnh Vector hoặc Raster.

  1.5.3. Khi giao nộp hồ sơ địa hình cho chủ đầu tư hoặc nộp lưu trữ đều phải nộp cả hai dạng hồ sơ bằng giấy và hồ sơ tin học.

  2. THÀNH PHẦN KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI (NCTKT).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.