Tiêu chuẩn ngành 14 tcn 115-2000 khảo sát địa chất

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14 TCN 115 :2000

  THÀNH PHẦN, NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  Tiêu-chuẩn-ngành-14-tcn-115-2000-khảo-sát-địa-chất.jpg
  Phần 1:
  QUY ĐỊNH CHUNG​
  Điều 1.- Phạm vi và đối tượng áp dụng:1.
  Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung khối lượng công tác khảo sát địa chất công trình trong các giai đoạn lập Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thi, Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công các dự án thuỷ lợi xây dựng mới.
  Đối với các dự án cải tạo, sửa chữa lớn, nâng cấp cần phải vận dụng một cách thích hợp những quy định tương ứng trong tiêu chuẩn này và phải được sự thoả thuận của chủ đầu tư.
  Không áp dụng tiêu chuẩn này cho các dự án đê điều.
  2. Các giai đoạn khảo sát thiết kế theo quy định của "Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng" hiện hành.
  3. Các phương pháp khảo sát địa chất công trình nêu trong Tiêu chuẩn này phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hiện hành của Nhà nước và của ngành. Trong trường hợp thiếu các tiêu chuẩn đó, thì phải tham khảo các tiêu chuẩn, quy phạm tương ứng của nước ngoài và phải được sự thoả thuận của chủ đầu tư.
  4. Để triển khai công tác khảo sát địa chất công trình, cần sưu tầm, nghiên cứu kỹ để tận dụng các tài liệu địa chất đã có liên quan đến dự án, nhất là các hồ sơ địa chất ở giai đoạn khảo sát trước.
  5. Thành phần và khối lượng công tác khảo sát địa chất công trình (dưới đây được viết tắt là ĐCCT) cho các giai đoạn phụ thuộc vào :
  • Giai đoạn lập DA hoặc thiết kế.
  • Cấp công trình
  • Quy mô và kết cấu công trình,
  • Mức độ phức tạp về địa chất.
  6. Đối với những dự án nằm trong vùng địa chất đặc biệt phức tạp, ngoài việc dựa vào tiêu chuẩn này, có thể đề xuất thêm các thành phần và khối lượng khảo sát bổ sung và phải được chủ đầu tư phê duyệt.
  Điều 2.- Đề cương khảo sát :
  1. Công tác khảo sát ĐCCT phải được thực hiện trên cơ sở đề cương khảo sát ĐCCT. Nội dung đề cương phải phù hợp với yêu cầu của đề cương tổng quát và phải đảm bảo thoả mãn các yêu cầu nghiên cứu, lập hồ sơ cho giai đoạn lập DA hoặc thiết kế tương ứng.
  2. Nội dung của đề cương khảo sát ĐCCT gồm :- Giới thiệu về nhiệm vụ, quy mô dự án và các hạng mục của dự án.
  • Những vấn đề địa chất cần nghiên cứu đối với cả DA và các hạng mục của DA.
  • Những tài liệu đã có cần sưu tầm, nghiên cứu.
  • Thành phần, khối lượng khảo sát ĐCCT trong giai đoạn.
  • Yêu cầu về việc lập hồ sơ, tài liệu.
  • Yêu cầu về thời hạn thực hiện.
  Điều 3.- Hồ sơ ĐCCT :
  1. Tuỳ theo yêu cầu của từng giai đoạn lập DA hoặc thiết kế mà nội dung và khối lượng hồ sơ ĐCCT có khác nhau, nhưng cần sắp xếp thành 2 tập (mỗi tập có thể gồm nhiều quyển) :
  • Tập 1
   • Thuyết minh địa chất công trình.
   • Các bản vẽ kèm theo.
  • Tập 2 : Toàn bộ các tài liệu gốc.
  2. Trong các hồ sơ ĐCCT phải ghi rõ thời điểm khảo sát và lập hồ sơ những người chịu trách nhiệm chính, chữ ký, dấu của cơ quan lập hồ sơ, mục lục tài liệu.
  3. Toàn bộ hồ sơ ĐCCT của mỗi giai đoạn BCNCTKT, BCNCKT, TKKT và TKTC đều phải được ghi vào các thiết bị lưu trữ tin học (đĩa CD hoặc tương đương) ở các dạng phù hợp.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.