Tiêu chuẩn ngành 14 tcn 109-1999 phụ gia chống thấm cho bê tông vữa

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14 TCN 109-1999

  PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ


  Permeability reducing admixtures for concrete and mortar – Test methods
  14-109.jpg
  1. PHẠM VI:

  Tiêu chuẩn này chỉ nêu các phương pháp thử cơ lý đối với phụ gia chống thấm, bao gồm cường độ, độ co ngót, độ hút nước và độ chống thấm nước của bê tông. Các phương pháp thử độ đồng nhất được tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn 14 TCN 107-1998 đối với phụ chống thấm nhóm 1, nhóm 3 và tiêu chuẩn 14 TCVN 108-1998 đối với phụ gia chống thấm nhóm 2.

  Những điều kiện được tiêu chuẩn hóa trong tiêu chuẩn này không nhằm mô phỏng theo các điều kiện thực tế của công trình.

  2. CÁC VẬT LIỆU DÙNG CHO THỬ NGHIỆM:

  2.1. Xi măng: Xi măng dùng để thử bê tông là loại xi măng pooclăng thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 2682-1992: Xi măng pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật.

  2.2. Cát: Cát dùng để thử bê tông là loại cát xây dựng thuộc loại cát vừa có mođun Mn = 2,00 ÷ 2,50 và phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 1770-1986: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

  2.3. Đá dăm (sỏi): Đá dăm (sỏi) dùng cho thử bê tông là loại đá dăm (sỏi) xây dựng thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 1771-1987: Đá dăm, sỏi xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

  2.4. Nước trộn: Nước dùng để trộn bê tông cho thử nghiệm là loại nước sạch thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4506-87: Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

  2.5. Thành phần cấp phối hỗn hợp bê tông dùng trong các phép thử:

  2.5.1. Thành phần bê tông đối chứng:
  • Xi măng: 310 ± 5 kg/m3.
  • Cát: 765 ± 5kg/m3
  • Đá dăm: 5 – 10 mm: 290 ± 5 kg/m3
  • 10 – 20 mm: 850 ± 5 kg/m3
  • Nước: Điều chỉnh để đạt độ sụt 6-8cm.
  2.5.2. Thành phần bê tông chứa phụ gia thử nghiệm:

  Giữ nguyên xi măng, cát, đá. Liều lượng phụ gia theo qui định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của người sử dụng. Nước điều chỉnh để đạt độ sụt tương đương bê tông đối chứng.

  3. CHẾ TẠO MẪU THỬ:

  3.1. Cách lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng các mẫu thử: Được tiến hành phù hợp với TCVN 3105-93: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

  3.2. Số lượng mẫu thử:

  Số lượng mẫu thử độ hút nước là 6 mẫu, trong đó 3 mẫu cho bê tông đối chứng và 3 mẫu cho bê tông chứa phụ gia thử nghiệm.

  Số lượng mẫu thử độ chống thấm nước là 12 mẫu, trong đó 6 mẫu cho bê tông đối chứng và 6 mẫu cho bê tông chứa phụ gia thử nghiệm.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.