Tiêu chuẩn 8859-2011 móng cấp phối đá dăm kết cấu áo đường

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 8859 : 2011

  LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ- VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement - Specification for Construction and Acceptance​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-8859-2011-móng-cấp-phối-đá-dăm-kết-cấu-áo-đường.jpg
  MỤC LỤC
  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ, định nghĩa
  4. Phân loại
  5. Phạm vi sử dụng các loại CPĐD
  6. Yêu cầu kỹ thuật đối với cấp phối đá dăm
  7. Yêu cầu thi công
  8.Yêu cầu về công tác kiểm tra, nghiệm thu
  9. Quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường
  Lời nói đầu
  TCVN 8859 : 2011 được chuyển đổi từ 22TCN 334-06 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 8859 : 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, TổngCục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ - VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
  Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement - Specification for Construction and Acceptance​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1 Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đádăm (CPĐD) trong kết cấu áo đường đường ô tô.
  1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các lớp móng bằng vật liệu cấp phối tự nhiên như: cấp phối sỏi ong, sỏi đỏ, cấpphối sỏi đồi, cấp phối sỏi (cuội) suối và các loại cấp phối có cốt liệu bằng xỉ lò cao....
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bảnđược nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung(nếu có) :
  TCVN 7572-1 đến 20 : 2006 Cốt liệu cho bê-tông và vữa - Phương pháp thử.
  TCVN 4197:95 Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.
  TCVN 7572-12: 2006 Cốt liệu bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệulớn trong máy Los Angeles .
  TCVN 7572-10: 2006 Cốt liệu bê tông và vữa-Phương pháp thử-Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đágốc.
  22 TCN 332-06*) Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm.
  22 TCN 346-06*) Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát.
  22 TCN 211-06*) Quy trình thiết kế áo đường mềm.
  22 TCN 274-01*) Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm.
  22TCN 333-06*) Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm.
  TCVN 8864:2011 Mặt đường ô tô- Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét. TCVN 8818-1:2011 Nhựa đường lỏng-Yêu cầu kỹ thuật-Phần 1.
  TCVN 8817-1:2011 Nhũ tương nhựa đường axit-Yêu cầu kỹ thuật-Phần 1.
  3. Thuật ngữ, định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ, định nghĩa sau:
  3.1 Cấp phối đá dăm (Graded Aggregate)
  Là hỗn hợp vật liệu đá dạng hạt có thành phần hạt tuân thủ nguyên lý cấp phối liên tục, ký hiệu là CPĐD.
  3.2 Cỡ hạt lớn nhất danh định (Nominal maximum size of aggregate)
  Là cỡ hạt có đường kính lớn nhất quy ước của một loại cấp phối đá dăm, ký hiệu là Dmax. Cỡ hạt danh định này nhỏ hơn sovới đường kính của cỡ hạt lớn nhất tuyệt đối và tỷ lệ hàm lượng lọt qua sàng ứng với cỡ hạt danh định của một loại cấpphối đá dăm thường chiếm từ 75-95%.
  4. Phân loại
  Cấp phối đá dăm dùng làm móng đường được chia làm hai loại:
  4.1 Loại I: là cấp phối hạt mà tất cả các cỡ hạt được nghiền từ đá nguyên khai.
  4.2 Loại II: là cấp phối hạt được nghiền từ đá nguyên khai hoặc sỏi cuội, trong đó cỡ hạt nhỏ hơn 2,36 mm có thể là vậtliệu hạt tự nhiên không nghiền nhưng khối lượng không vượt quá 50 % khối lượng CPĐD. Khi CPĐD được nghiền từ sỏi cuộithì ít nhất 75 % số hạt trên sàng 9,5 mm phải có từ hai mặt vỡ trở lên.
  5. Phạm vi sử dụng các loại CPĐD
  5.1 CPĐD loại I được sử dụng làm lớp móng trên (và móng dưới trên cơ sở xem xét yếu tố kinh tế, kỹ thuật) của kết cấuáo đường mềm có tầng mặt loại A1, A2 theo 22TCN 211-06 hoặc làm lớp móng trên theo 22TCN 274 - 01.
  5.2 CPĐD loại II được sử dụng làm lớp móng dưới của kết cấu áo đường có tầng mặt loại A1 và làm lớp móng trên cho tầngmặt loại A2 hoặc B1 theo 22TCN 211 - 06 hoặc làm lớp móng dưới theo 22TCN 274 - 01.
  5.3 Cả hai loại CPĐD loại I và loại II đều có thể được sử dụng làm lớp móng dưới cho kết cấu áo đường cứng (bê tông ximăng) và có thể dùng CPĐD loại I để làm lớp móng trên cho mặt đường bê tông xi măng trong trường hợp đường chỉ có xetải trọng trục nặng dưới 80kN chạy với tổng số lần trục xe thông qua đến hết thời kỳ khai thác sử dụng là dưới 1x106 lần trụctương đương 80kN.
  6. Yêu cầu kỹ thuật đối với cấp phối đá dăm
  6.1 Yêu cầu về loại đá
  Các loại đá gốc được sử dụng để nghiền sàng làm cấp phối đá dăm phải có cường độ nén tối thiểu phải đạt 60 MPanếu dùng cho lớp móng trên và 40 MPa nếu dùng cho lớp móng dưới . Không được dùng đá xay có nguồn gốc từ đása thạch (đá cát kết, bột kết) và diệp thạch (đá sét kết, đá sít).
  6.2 Yêu cầu về thành phần hạt của vật liệu CPĐD
  6.2.1 Thành phần hạt của vật liệu CPĐD được quy định tại Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.