Tiêu chuẩn 8785-2-2011 đánh giá tổng thể hệ sơn phủ kim loại

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 8785-2:2011

  SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN


  Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part 2: General appearance​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8785-2-2011-đánh-giá-tổng-thể-hệ-sơn-phủ-kim-loại.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8785-2:2011 được chuyển đổi từ 22TCN 300-02 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 8785-2:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Bộ tiêu chuẩn TCVN 8785, Sơn và lớp phủ - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên, gồm 14 phần:
  • TCVN 8785-1:2011, Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong điều kiện tự nhiên
  • TCVN 8785-2:2011, Phần 2: Đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan.
  • TCVN 8785-3:2011, Phần 3: Xác định độ mất màu.
  • TCVN 8785-4:2011, Phần 4: Xác định độ tích bụi.
  • TCVN 8785-5:2011, Phần 5: Xác định độ tích bụi (sau khi rửa nước).
  • TCVN 8785-6:2011, Phần 6: Xác định độ thay đổi độ bóng.
  • TCVN 8785-7:2011, Phần 7: Xác định độ mài mòn.
  • TCVN 8785-8:2011, Phần 8: Xác định độ rạn nứt.
  • TCVN 8785-9:2011, Phần 9: Xác định độ đứt gãy.
  • TCVN 8785-10:2011, Phần 10: Xác định độ phồng rộp.
  • TCVN 8785-11:2011, Phần 11: Xác định độ tạo vảy và bong tróc.
  • TCVN 8785-12:2011, Phần 12: Xác định độ phấn hóa.
  • TCVN 8785-13:2011, Phần 13: Xác định độ thay đổi màu.
  • TCVN 8785-14:2011, Phần 14: Xác định mức độ phát triển của nấm và tảo.

  SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN


  Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part 2: General appearance​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp đánh giá hình thức bên ngoài của màng sơn sau khi thử nghiệm trong điều kiện tự nhiên.
  CHÚ THÍCH 1: Cần hiểu rằng việc đánh giá này chỉ có tính tương đối vì nó phụ thuộc nhiều vào yếu tố thẩm mỹ của màng sơn đối với từng người quan sát. Mục đích của phương pháp là đánh giá những khuyết tật của màng sơn mà khuyết tật này không phải là đối tượng của những đánh giá riêng lẻ khác và để đánh giá màng sơn mà một số các khuyết tật nhỏ làm ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của nó.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 8785-1:2011, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 1: Hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ trong điều kiện tự nhiên.
  3. Nguyên tắc
  Quan sát tấm mẫu thử nghiệm chưa được rửa trong điều kiện chiếu sáng cần thiết theo một phương thức quy định và đánh giá theo một thang chia đã được định trước.
  4. Môi trường quan sát
  Tốt hơn hết là nên kiểm tra màng sơn trong phòng thí nghiệm có cường độ chiếu sáng tối thiểu là 500 lx, tránh các tia sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Ngoài ra, việc quan sát được thực hiện trên bề mặt nền trung tính.
  5. Cách tiến hành
  5.1. Chuẩn bị mẫu. Mẫu được chuẩn bị theo TCVN 8785-1:2011.
  5.2. Đặt tấm mẫu thử nghiệm trong môi trường quan sát, đảm bảo rằng trong quá trình kiểm tra bằng mắt, góc quan sát phải ổn định với mặt phẳng tấm thử nghiệm.
  5.3. Ở khoảng cách xấp xỉ 3 m từ tấm mẫu, đánh giá hình thức bên ngoài màng sơn theo thang chia số tương ứng với các bậc xếp loại ở cột 1 Bảng 1.
  CHÚ THÍCH 2: Để có khái quát tổng hợp về hình thức bề ngoài màng sơn, không nên đánh giá so sánh với các tấm mẫu khác hoặc với những vùng mẫu sơn không được phơi. Nên bỏ qua những hình dung trước đây về bề mặt thử nghiệm. Những vùng tấm mẫu bị che khuất trong quá trình phơi mẫu nên được che kín lại trong quá trình đánh giá để giảm thiểu những ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối cùng.
  5.4. Nếu cần, gắn mẫu trở lại giá phơi mẫu để thử nghiệm tiếp

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.