Tiêu chuẩn 7025-2002 đường ô tô lâm nghiệp yêu cầu thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 7025:2002

  ĐƯỜNG Ô TÔ LÂM NGHIỆP - YÊU CẦU THIẾT KẾ


  Forestry roads - Specifications for design​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-7025-2002-đường-ô-tô-lâm-nghiệp-yêu-cầu-thiết-kế.jpg
  TCVN 7025:2002 thay thế QPVN 25-83.
  TCVN 7025:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC2 “Đường ô tô lâm nghiệp” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế cho việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô lâm nghiệp trong cả nước.
  1.2. Khi thiết kế, xây dựng đường ô tô lâm nghiệp có liên quan đến các công trình như: đường sắt, thủy lợi, thủy điện… phải tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước và phải được sự đồng ý của các cơ quan hữu quan.
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  TCVN 4201-1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chật tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm.
  TCVN 4054:1998 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.
  3. Quy định chung
  3.1. Đường ô tô lâm nghiệp được chia làm 4 cấp, các chỉ tiêu chính để phân cấp được quy định ở bảng 1.
  3.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của đường ô tô lâm nghiệp.
  3.2.1. Hoạt tải tính toán được quy định như sau:
  Vùng Tây Nguyên, vùng miền Đông Nam Bộ thiết kế với đoàn xe H13 có kéo xe rơ moóc một trục, kiểm toán với xe HK80. Các vùng khác thiết kế với đoàn xe H13 (xe nặng), kiểm toán với xe HF60 hoặc X60.
  3.2.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của đường ô tô lâm nghiệp được quy định ở bảng 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.