Tiêu chuẩn 6926-2001 nguyên liệu sản xuất thuỷ tinh xây dựng

 1. TCVN 6926:2001


  NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH XÂY DỰNG - ĐÔLÔMÍT


  Raw materials for producing construction glass - Dolomite​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-6926-2001-nguyên-liệu-sản-xuất-thuỷ-tinh-xây-dựng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6926:2001 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 189 “Sản phẩm gốm xây dựng”
  Hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng,Bộ Xây dựng đề nghị,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất Lượng xét duyệt,Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH XÂY DỰNG - ĐÔLÔMÍT


  Raw materials for producing construction glass - Dolomite​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho đôlômít dạng cục (ĐC) và dạng bột (ĐB) sau khi gia công được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 141:1998 Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học.
  • TCVN 6927:2001 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng - Thạch anh.
  3. Yêu cầu kỹ thuật
  3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của đôlômít để sản xuất thủy tinh xây dựng được quy định ở bảng 1.
  3.2. Không cho phép có tạp chất nhìn thấy được bằng mắt thường như: tạp chất hữu cơ, đá khác...
  4. Phương pháp thử
  4.1. Đôlômít cục
  4.1.1. Lấy mẫu
  4.1.1.1. Lấy mẫu để xác định kích thước cục
  Mẫu thử được lấy theo lô. Lô là lượng đôlômít cùng một loại, được lấy từ cùng một mỏ, với khối lượng không lớn hơn 100 tấn.
  Mẫu được lấy ngẫu nhiên ở từ 10 đến 20 điểm, mỗi điểm lấy khoảng 10 cục, sao cho mẫu này đại diện được cho cả lô.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.