Tiêu chuẩn 6284-2-1997 thép bê tông dự ứng lực dây kéo nguội

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 6284-2 : 1997

  THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC - PHẦN 2: DÂY KÉO NGUỘI


  Steel for the prestressing of concrete – Part 2: Cold – drawn wire​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6284-2-1997-thép-bê-tông-dự-ứng-lực-dây-kéo-nguội.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với dây thép tròn độ bền cao, kéo nguội, có bề mặt trơn, có vết ấn vằn hay lượn sóng. Sản phẩm được cung cấp ở dạng cuộn hay thẳng và dây được ủ khử ứng suất ở dạng cuộn hay cắt thành đoạn, phù hợp với các yêu cầu quy định trong TCVN 6284-1 : 1997.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934-1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung.
  3. Định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa nêu trong TCVN 6284-1 : 1997.
  4. Điều kiện sản xuất
  Dây được sản xuất bằng thép cácbon cao theo TCVN 6284-1 : 1997. Dây được cung cấp không có mối hàn hay chỗ nối.
  5. Hình dạng bề mặt
  Có một số kiểu hình dạng bề mặt (vằn, vết ấn, lượn sóng) với mục đích để cải thiện các đặc tính bám dính giữa dây và bê tông. Kiểu hình dạng bề mặt sẽ được thoả thuận giữa khách hàng và người sản xuất. Các ví dụ về vết ấn hay lượn sóng được nêu trong phụ lục A.
  6 .Tính chất
  Tên gọi, số liệu tham khảo và các tính chất yêu cầu được nêu trong bảng 1và bảng 2.
  6.1 Kích thước và tính chất của dây cuộn bằng máy
  6.1.1 Kích thước, khối lượng và các tính chất thử kéo
  Xem bảng 1.
  6.1.2 Độ dãn dài và độ dẻo
  Độ dãn dài tính bằng phần trăm ứng với lực lớn nhất được đo trên chiều dài 200mm không được nhỏ hơn 1,5%.
  Tất cả các dây phải có cơ chế phá huỷ dẻo khi quan sát bằng mắt thường.
  Tất cả các dây phải chịu được khi thử uốn gập xung quanh bán kính uốn được nêu ra trong cột cuối cùng của bảng 1. Số lần gập ít nhất là bốn đối với dây tròn trơn và ba đối với dây có vết ấn hay vằn.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.