Tiêu chuẩn 216-1998 phòng cháy chữa cháy thiết bị chữa cháy

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG


  TCXD 216 : 1998
  (ISO 8421-4 : 1990)

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG - THIẾT BỊ CHỮA CHÁY


  Fire protection - Vocabulary - Fire extinction equipment​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-216-1998-phòng-cháy-chữa-cháy-thiết-bị-chữa-cháy.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa có liên quan tới:
  • Các chất chữa cháy;
  • Bình chữa cháy di động;
  • Hệ thống chữa cháy cố định.
  Phần 1 của ISO 8421-1 đưa ra các thuật ngữ chung. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Anh.
  2. Các tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 4878 : 1989 - Phân loại cháy
  • (ISO 3941 : 1977)
  • ISO 7201 : 1982 - Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy hydrocacbon halogenua
  • ISO 8421-1 : 1987 - Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phần 1: Các thuật ngữ chung và hiện tượng cháy.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  3.1. Các chất chữa cháy
  3.1.1. Chất tạo bọt đậm đặc chịu cồn: alcohol resistant foam concentrate
  Chất tạo bọt đậm đặc sử dụng để dập các đám cháy của nhiên liệu dễ tan trong nước (chất lỏng có cực) và các đám cháy của các nhiên liệu khác có khả năng phá hủy bọt chữa cháy thông thường.
  3.1.2. Chất tạo bọt đậm đặc tạo màng nước mỏng - aqueous film forming foam (AFFF) concentrate
  Chất tạo bọt đậm đặc tạo màng nước mỏng nổi trên bề mặt của hydrocacbon trong điều kiện nhất định.
  3.1.3. Thời gian bắt cháy trở lại - burn back time
  Thời gian để cháy trở lại toàn bộ hoặc một phần đám cháy đã bị phủ bằng chất bọt.
  3.1.4. Cacbondioxyt - carbon dioxide
  Hợp chất hóa học CO2 được sử dụng như một chất chữa cháy.
  3.1.5. Bọt hóa học - chemical foam
  Bọt chữa cháy được tạo ra do phản ứng giữa dung dịch muối kiềm với dung dịch axít có trộn thêm chất ổn định bọt.
  3.1.6. Tỉ lệ nồng độ (của một dung dịch tạo bọt) - concentration ratio (of foam solution)
  Tỉ lệ giữa khối tích chất tạo bọt đậm đặc với khối tích của dung dịch tạo bọt.
  3.1.7. Tỉ lệ sử dụng tới hạn của dung dịch tạo bọt - critical rate of application of a foam solution
  Tỉ lệ sử dụng (3.1.24) nhỏ nhất theo lý thuyết của dung dịch tạo bọt để dập tắt một đám cháy.
  3.1.8. Ứng suất cắt tới hạn của bọt - critical shear stress of a foam
  Ứng suất cắt nhỏ nhất giữa các bọt trong khối bọt, giá trị của ứng suất này có liên quan đến độ nhớt của bọt, độ ổn định và tính lan toả.
  3.1.9. Thời gian tiết nước của bọt - drainage time of foam
  Thời gian cần thiết để có được một phần chất lỏng nhất định tiết ra từ khối bọt.
  3.1.10. Độ nở của bọt - expansion ratio a foam.
  Tỉ lệ giữa khối tích bọt thu được và khối tích dung dịch tạo bọt đã dùng.
  3.1.11. Bọt chữa cháy - extinguishing foam
  Chất chữa cháy bao gồm một khối lượng bọt tạo ra từ dung dịch tạo bọt bằng phương pháp cơ học hay hóa học.
  3.1.12. Bột chữa cháy - extinguishing powder
  Chất chữa cháy tạo thành bởi các sản phẩm chất rắn đã được tán nhỏ.
  Chú thích: Các chữ cái (A, B, C hoặc D) thường đứng sau thuật ngữ “Bột chữa cháy” phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4878 : 1989 “Phân loại cháy”.
  3.1.13. Chất tạo bọt đậm đặc floprotein - fluoprotein foam concentrate
  Chất tạo bọt đậm đặc protein được trộn thêm hóa chất flo hoạt tính bề mặt.
  3.1.14. Tính tương hợp của bọt - foam compatibility
  Khả năng duy trì tác dụng của bọt khi được sử dụng đồng thời với chất chữa cháy khác (như bột chữa cháy chẳng hạn) trong một đám cháy.
  3.1.15. Chất tạo bọt đậm đặc - foam concentrate
  Chất khi trộn với nước ở nồng độ thích hợp tạo thành dung dịch tạo bọt.
  3.1.16. Dung dịch tạo bọt - foam solution
  Hỗn hợp đồng thể của nước và chất tạo bọt đậm đặc với tỉ lệ thích hợp để tạo bọt.
  3.1.17. Chất halon - halon
  Chất chữa cháy hydrocacbon được halogen hóa (xem ISO 7201).
  Chú thích: Hệ thống đánh số đứng sau được sử dụng để đánh giá hydrocacbon được halogen hóa. Từ “halon” thường đứng trước một số có 4 chữ số, chỉ số nguyên tử cacbon, flo, clo và brôm. Không bao giờ tất cả các chữ số đó là số 0. Chẳng hạn: halon 1211 là bromochlorodifloromethan (CF2ClBr) và halon 1301 là bromotrifluoromethan (CF3Br).
  3.1.18. Bọt có độ nở cao - high expansion foam
  Bọt có độ nở (3.1.10) cao hơn 200 (thường vào khoảng 500).
  3.1.19. Bọt có độ nở thấp - low expansion foam
  Bọt có độ nở (3.1.10) thấp hơn 20 (thường vào khoảng 10).
  3.1.20. Bọt cơ học (vật lí) - mechanical (physical) foam
  Bọt được tạo ra bằng cách đưa khí hoặc khí trơ vào một dung dịch tạo bọt.
  3.1.21. Bọt có độ nở trung bình - medium expansion foam
  Bọt có độ nở (3.1.10) trong khoảng từ 20 đến 200 (thường vào khoảng 100).
  3.1.22. Tỉ lệ sử dụng thực tế dung dịch tạo bọt - practical rate of application of a foam solution
  Tỉ lệ sử dụng bọt trên đơn vị diện tích theo như quy chuẩn về an toàn hoặc quy định của nhà sản xuất. Tỉ lệ sử dụng thực tế thường cao hơn tỉ lệ sử dụng tới hạn.
  3.1.23. Chất tạo bọt protein đậm đặc - protein foam concentrate
  Chất tạo bọt đậm đặc có thành phần chính là các chất đạm tự nhiên đã thủy phân.
  3.1.24. Cường độ phun - rate of application of a foam solution
  Mức độ sử dụng dung dịch tạo bọt trên một đơn vị diện tích đám cháy trong một đơn vị thời gian thường thể hiện bằng l/m2 x phút.
  3.1.25. Chất tạo bọt đậm đặc tổng hợp - synthetic foam concentrate
  Chất tạo bọt đậm đặc được tạo ra trên cơ sở chất lỏng tổng hợp hoạt tính bề mặt (thường là chất tẩy rửa) với các chất ổn định thích hợp.
  3.1.26. Chất tạo bọt đậm đặc đa dụng - multi - purpose foam concentrate
  Chất tạo bọt đậm đặc dùng để dập các đám cháy có các nhiên liệu hòa được với nước (là các chất lỏng có cực) và các hydrocacbon.
  3.2. Bình chữa cháy di động (xác tay và di chuyển).
  3.2.1. Áp suất nổ (của bình chữa cháy) - bursting pressure (of an extinguisher)
  Áp lực bên trong của bình chữa cháy có thể gây ra sự giảm áp do sự hư hại một bộ phận của bình.
  3.2.2. Bình chữa cháy bằng cacbondioxit - carbon dioxide (CO2) fire extinguisher
  Bình chữa cháy chứa cacbon dioxit dưới áp suất cao dùng làm chất chữa cháy.
  3.2.3. Sự phun hết - complete discharge
  Sự phun của bình chữa cháy xảy ra khi áp suất bên trong cân bằng với áp suất bên ngoài khi van điều khiển được mở hết cỡ.
  3.2.4. Thời gian phun hiệu quả - effective discharge time
  Thời gian từ khi bắt đầu mở van bình chữa cháy cho đến khi kết thúc việc phun hết chất chữa cháy (nhưng không cần thiết phải phun sạch khí đẩy).
  3.2.5. Hệ số nạp đầy - filling density
  Tỉ lệ giữa khối lượng và thể tích bên trong của một bình chữa cháy hoặc bình chứa đầy khí CO2 hoặc các khí hóa lỏng.
  3.2.6. Bình chữa cháy - fire extinguisher
  Bình chứa chất chữa cháy để phun vào đám cháy nhờ áp suất bên trong.
  3.2.7. Bình chữa cháy hoạt động bằng chai khí nén - fire extinguisher gas cartridge operated
  Bình chữa cháy trong đó áp suất để đẩy chất chữa cháy từ bên trong bình được tạo ra do mở chai chứa khí nén hoặc khí hóa lỏng ở thời điểm sử dụng bình chữa cháy.
  3.2.8. Bình chữa cháy bằng bọt (hóa học) - foam fire extinguisher (chemical)
  Bình chữa cháy phun bọt hóa chất khi các dung dịch hóa học chứa riêng trong bình được hòa trộn và tạo ra phản ứng.
  3.2.9. Bình chữa cháy bằng bọt - foam fire extinguishes
  Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy là dung dịch tạo bọt.
  3.2.10. Bình chữa cháy bằng halon - halon fire extinguishes
  Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy là halon (3.1.17).
  3.2.11. Bình chữa cháy xách tay - portable fire extinguisher
  Bình chữa cháy được thiết kế để có thể mang và thao tác bằng tay.
  3.2.12. Bình chữa cháy bằng bột - powder fire extinguisher
  Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy ở dạng bột.
  3.2.13. Phần dư lại của chất chữa cháy - residual content of extinguishing medium
  Khối lượng chất chữa cháy còn lại trong bình sau khi phun hết (3.2.3).
  3.2.14. Áp suất làm việc (của bình chữa cháy) - service pressure (of extinguisher)
  Áp suất cân bằng được tạo ra bên trong bình chữa cháy khi chất chữa cháy được nén đầy vào bình với nhiệt độ cực đại thích hợp.
  3.2.15. Bình chữa cháy có áp suất nén trực tiếp - stored pressure fire extinguisher
  Bình chữa cháy trong đó chất chữa cháy thường xuyên tiếp xúc với khí đẩy và do vậy thường xuyên chịu áp suất của khí đó.
  3.2.16. Xe đẩy chữa cháy - transportable fire extinguisher
  Bình chữa cháy lắp trên bánh xe hoặc xe lăn.
  3.2.14. Bình chữa cháy bằng nước - water fire extinguisher
  Bình chữa cháy chứa chất chữa cháy là nước có hoặc không có chất phụ gia.
  3.3. Các hệ thống chữa cháy cố định
  3.3.1. Thuật ngữ chung
  3.3.1.1. Hệ thống chữa cháy cố định - fixed extinguishing system
  Hệ thống bao gồm một bộ phận cung cấp chất chữa cháy được nối với một hoặc nhiều lăng phun cố định qua đó các chất chữa cháy được phun ra để dập tắt đám cháy, được điều khiển bằng tay hoặc tự động.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.