Thiết kế bê tông cấp bền b15 cốt liệu thủy tinh y tế và cát nghiền

  1. Thiết kế cấp phối bê tông cấp bền B15 cốt liệu thủy tinh y tế và cát nghiền

    Bài viết nghiên cứu thực nghiệm đưa ra các mẫu bê tông với nhiều cấp phối khác nhau sử dụng kết hợp hai loại vật liệu này để xem xét sự thay đổi về cường độ chịu nén.
    Thiết-kế-cấp-phối-bê-tông-cấp-bền-b15-cốt-liệu-thủy-tinh-y-tế-và-cát-nghiền.jpg

    Các file đính kèm:

    • Bạn cần like bài viết để download nội dung.