BIEN HOA NEW CITY

Tập trung hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 7/2/19.

 1. Là nhiệm vụ trọng tâm được Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục tập trung triển khai trong năm 2019.


  1.jpg Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng và Bộ Ngoại giao Anh về hợp tác triển khai áp dụng mô hình thông tin trong ngành Xây dựng Việt Nam.
  Rà soát hơn 14 nghìn định mức xây dựng
  Trước đó, năm 2018, Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng công việc.
  Điển hình, Viện đã tập trung thực hiện 2 đề án quan trọng là đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng và Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
  Cụ thể, đối với đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Viện chủ trì việc rà soát 14.448 định mức dự toán xây dựng (gồm định mức dự toán xây dựng; định mức dự toán khảo sát, thí nghiệm; định mức lắp đặt; định mức sửa chữa; chỉ tiêu máy thiết bị) do Bộ Xây dựng công bố. Từ đó, đề xuất loại bỏ hàng trăm định mức lạc hậu, sửa đổi bất cập của hơn 2.000 định mức, bổ sung hàng trăm định mức mới theo các công nghệ, biện pháp thi công mới.
  Viện cũng đã hoàn thành việc tính toán chi tiết suất vốn đầu tư đường cao tốc (theo quy mô mặt cắt đường; theo điều kiện địa hình, địa chất; theo vùng miền; theo tiêu chuẩn thiết kế). Việc tính toán suất vốn đầu tư đường cao tốc đã được thực hiện theo cách tiếp cận mới về cách thức thu thập số liệu, đối tượng hồ sơ tiếp cận để tính toán và dựa trên kết quả rà soát định mức theo hướng tiết kiệm chi phí đầu tư. Suất vốn đầu tư đường cao tốc sau khi tổ chức lấy ý kiến góp ý sẽ báo cáo Bộ để trình Chính phủ.
  Viện đồng thời chủ trì rà soát hệ thống định mức dự toán duy trì dịch vụ hạ tầng đô thị. Theo kết quả rà soát, hao phí định mức nhân công và máy thi công của một số công tác đã có sự điều chỉnh giảm (khoảng từ 7 - 15%; thậm chí có công tác giảm đến 30%) và điều chỉnh chỉnh giảm cấp bậc công nhân (cấp bậc bình quân từ 4/7 xuống phổ biến là 3,5/7).
  Thí điểm áp dụng BIM tại 31 dự án
  Đối với đề án áp dụng Mô hình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình (theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg), thực hiện vai trò là thành viên Thường trực ban chỉ đạo thực hiện Đề án, Viện đã trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 362/QĐ-BXD ngày 02/4/2018 và Quyết định số 01/2019 ngày 03/01/2019 về danh sách các dự án thực hiện thí điểm áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.
  Đến nay đã có 31 dự án được đưa vào diện áp dụng thí điểm BIM, bao gồm đại diện các loại hình công trình và thí điểm áp dụng BIM từ khâu chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, quản lý vận hành công trình cho các đối tượng là nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát và chủ đầu tư.
  Cùng với đó, Viện đã thực hiện vai trò chỉ đạo, tổ chức để hướng dẫn các dự án thí điểm áp dụng BIM; biên soạn tài liệu hướng dẫn chi tiết về áp dụng BIM để trình Bộ công bố hướng dẫn; biên soạn tiêu chí giám sát, đánh giá theo nội dung và mục tiêu của Đề án BIM để trình Bộ ban hành.
  Viện cũng đã tổ chức một số lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong việc áp dụng BIM cũng như một số hội thảo có tính chất chuyên sâu về việc áp dụng BIM.
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
  Cũng trong năm 2018, Viện tham gia nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế, phục vụ công tác quản lý của Bộ Xây dựng; tham gia xây dựng hệ thống công cụ, thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  Viện đã trình Bộ công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017 (tại Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).
  Đối với suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018, Viện đang hoàn thiện kết quả tính toán để trình Bộ công bố trong quý II/2019.
  Trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Viện đã hoàn thành việc triển khai nghiên cứu và bảo vệ thành công 10 đề tài, dự án ở hội đồng cấp Bộ; bảo vệ thành công 5 đề tài ở hội đồng cấp cơ sở và hoàn thành 22 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế. Sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hoá trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước. Sản phẩm của các nhiệm vụ thường xuyên đều là những sản phẩm có tính chất cung cấp các dịch vụ công phục vụ công tác quản lý của Bộ.
  Trong hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, Viện và Phân viện tại miền Nam đã thực hiện các hoạt động tư vấn trong đầu tư xây dựng cho các chủ thể, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình có nhu cầu trong cả nước về các công việc thẩm tra tổng mức đầu tư, tính hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, dự toán công trình, xác định định mức, chỉ số giá xây dựng công trình...
  Viện cũng đã hướng dẫn và giúp Sở Xây dựng nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước lập định mức dự toán, xây dựng hệ thống đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, khảo sát, sửa chữa, lắp đặt, bảng giá ca máy, giá cước vận chuyển, đơn giá dịch vụ công ích, chỉ số giá xây dựng các loại công trình để công bố phục vụ việc lập và quản lý chi phí trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  Thông qua hoạt động tư vấn, Viện đã góp phần giúp cho các chủ đầu tư quản lý các dự án công trình đúng quy định pháp luật hiện hành, hạn chế lãng phí, thất thoát.
  Tiếp tục tập trung sửa đổi hệ thống định mức xây dựng
  Trong năm 2019, Viện Kinh tế xây dựng tiếp tục tập trung lực lượng để triển khai các nhiệm vụ của đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Theo đó, Viện sẽ hoàn thành dứt điểm việc rà soát, sửa đổi hệ thống định mức xây dựng và hệ thống định mức duy trì các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị để trình Bộ ban hành trong quý I/2019.
  Viện cũng sẽ tổ chức xây dựng định mức năng suất lao động và năng suất máy thi công đối với những loại công tác chủ yếu, quan trọng của loại hình công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, năng lượng, thủy lợi, dân dụng; tiếp tục xây dựng định mức dự toán đối với những loại công tác xây dựng, công tác duy trì hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa có định mức được ban hành.
  Bên cạnh đó, Viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thường trực ban chỉ đạo thực hiện Đề án Áp dụng Mô hình BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình; Triển khai nghiên cứu xây dựng “Đề án thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong ngành Xây dựng” và thực hiện các nhiệm vụ khác...
  Viện cũng sẽ đẩy mạnh công tác tìm kiếm các dịch vụ tư vấn, trong đó chú trọng đến việc tìm kiếm các dịch vụ tư vấn mới ngoài dịch vụ tư vấn có tính chất truyền thống. Phấn đấu doanh thu từ hoạt động tư vấn cao hơn so với năm 2018 từ 15 - 20%.
  Ngoài ra, Viện cũng sẽ tập trung để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực của Viện; Duy trì và phát triển Trang Thông tin điện tử (Website), phát triển Tạp chí Kinh tế xây dựng là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi các vấn đề nghiên cứu, thông tin về các vấn đề có liên quan...
  Thành Luân/báo xây dựng
  HO TRAM PEARL
  GRAND CENTER QUY NHON
SAIGON GARDEN RIVERSIDE