Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 26-2010 btnmt tiếng ồn

 1. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
  QCVN 26:2010/BTNMT

  VỀ TIẾNG ỒN


  National Technical Regulation on Noise​
  Quy-chuẩn-kỹ-thuật-quốc-gia-26-2010-btnmt-tiếng-ồn.jpg
  Lời nói đầu
  QCVN 26:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN
  National Technical Regulation on Noise​
  1. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.
  Tiếng ồn trong quy chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây ồn, vị trí phát sinh tiếng ồn.
  Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá mức tiếng ồn bên trong các cơ sở sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ.
  1.2. Đối tượng áp dụng
  Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân các hoạt động gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
  1.3. Giải thích thuật ngữ
  1.3.1. Khu vực đặc biệt
  Là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.
  1.3.2. Khu vực thông thường
  Gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.
  2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
  2.1. Các nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.