Nối cốt thép sàn bê tông cốt thép trong xây dựng như thế nào ?

 1. Sàn bê tông cốt thép về bản chất tính toán là bản dầm ( cắt sàn thành những đoạn dầm 1 m để tính). Do đó, việc nối thép sàn cũng tuân thủ theo như thép dầm mà thôi.

  Về nguyên lý chung về kết cấu bản sàn:


  • không nối thép chịu lực ở những vùng chịu lực lớn:
   • bản kê bốn cạnh: không nối thép dương (lớp thép mặt duới sàn) ở giữa sàn, không nối thép âm của sàn ( lớp thép mặt tren sàn) nơi vị trí sát dầm.
   • bản ngàm (ô văng, sêno): không nối thép âm ở mặt trên sàn.
  Còn thi công, thì phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu áp dụng. Đơn vị thiết kế cũng không có quyền làm trái. Chứ không nên hiểu, thiết kế có quyền. Thiết kế phải dựa trên tiêu chuẩn chứ không phải tuỳ tiện thích gì làm nấy áp đặt.
  Nối-cốt-thép-sàn-bê-tông-cốt-thép-trong-xây-dựng-như-thế-nào.jpg