Lệnh overkill xóa nét trùng nhau trong autocad

 1. Xử lý các đường thẳng trùng nhau trong autocad bằng lệnh OVERKILL


  Ví dụ cơ bản: Ta có 2 đường trùng nhau
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad.jpg
  Để gọi lệnh trên command : gõ OVERKILL
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-1.jpg
  Chọn vùng cần thao tác OVERKILL
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-2.jpg
  CAD sẽ báo các đường trùng nhau (ở đây là 2)
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-3.jpg
  Enter Một bảng sẽ hiện ra : Lựa chọn theo các đặc tính riêng.
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-4.jpg
  Nếu không chọn gì thì CAD sẽ hiểu xóa đường ngắn hơn . Đây là kết quả của mình
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-5.jpg