Làm thế nào để tính toán số lượng xi măng cát và đá trong sàn

 1. Thí dụ
  Giả sử chúng ta có một tấm sàn có chiều dài 2m và chiều rộng 2m và sử dụng bê tông M-15, Tính toán lượng xi măng, cát và đá được sử dụng trong một tấm sàn và độ dày của tấm là 12 cm?
  Dữ liệu đã cho
  Chiều dài = 2m
  Chiều rộng = 2m
  Độ dày = 12cm

  Làm-thế-nào-để-tính-toán-số-lượng-xi-măng-cát-và-đá-trong-sàn.jpg
  Đầu tiên, chúng tôi tính toán thể tích của tấm sàn và sau đó khối lượng này được chuyển điều kiện ẩm ướt thành điều kiện khô và sau đó tìm hiểu xem cần bao nhiêu vật liệu cho tấm sàn.
  Tổng khối lượng bản sàn = L x W x H
  = 200 x 200 x 12 = 480000 cm3
  Chuyển khối lượng ướt thành khối lượng khô
  Khối lượng khô = khối lượng ướt x 1,54
  = 0,48 x 1,54 = 0,7392 m3
  Tỷ lệ bê tông (1: 2: 4 = 7)

  Khối lượng xi măng


  Tổng xi măng = tỷ lệ xi măng / tổng tỷ lệ x khối lượng khô
  = 1/7 x 0,7392
  = 0,1056 m3
  chuyển đổi khối lượng này vào bao xi măng.
  = (0,1056 x 1500)/50 = 3,168 bao

  khối lượng cát


  Tổng cát = tỷ lệ cát / tổng tỷ lệ x khối lượng
  = 2/7 x 0,7392
  = 0,2112 m3

  Khối lượng đá


  Tổng đá = tỷ lệ tổng hợp / tổng tỷ lệ x khối lượng
  = 4/7 x 0,7392
  = 0,4224 m3