Khai báo vật liệu bê tông trong etabs

 1. Khai báo vật liệu bê tông trong phần mềm etabs:


  Vào menu Define >> Material Properties >> Add New Material, hộp thoại Add New Material Property hiện lên như hình dưới:
  Với cường độ bê tông B25, R=14500 kN/m2 thì fcu khai báo sẽ bằng: 14500*1.5/0.67 = 32462 (kN/m2)
  Lựa chọn tiêu chuẩn BS
  • fcu: là cường độ đặc trưng của bê tông.
  • fy: là cường độ chảy của cốt thép chịu uốn (thép dọc).
  • fys: là cường độ chảy của cốt thép chịu cắt (thép đai).
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs.jpg

  Quy đổi tiêu chuẩn


  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-1.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-2.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-3.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-4.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-5.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-6.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-6.jpg