Giám sát thi công và nghiệm thu các công tác hoàn thiện công trình