Ebook không gian sáng tạo việt nam

  1. Ebook Không gian sáng tạo Việt Nam


    Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu về các không gian sáng tạo ở Việt Nam thông qua nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn các doanh nhân sáng tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
    Ebook-không-gian-sáng-tạo-việt-nam.jpg

    Các file đính kèm:

    • Bạn cần like bài viết để download nội dung.