Ebook định mức dự toán xây dựng công trình

 1. Nội dung ebook trình bày về các nội dung định mức dự toán thí nghiệm (mức hao phí vật liệu, mức hao phí lao động, mức hao phí máy thi công), kết cấu tập định mức dự toán thí nghiệm, các thành phần hao phí trong định mức dự toán thí nghiệm.

  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


  PHẦN

  THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


  (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
  BỘ XÂY DỰNG
  VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG​
  Ebook định mức dự toán xây dựng công trình.jpg

  Các file đính kèm: