1. phancong94 Member

  390 lượt xem
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết là sản phẩm sẽ được qiuan tâm hơi nhiều vào quý III năim nay lúc nó khởi đầu ria hàng. kèm theo những vấn đề vòng vo iđó công trình đều được người dùng Phân tích irất kĩ, từ chủ đầu cơ Dự án, dioanh nghiệp vun đắp, ingân hàng bảo lãnh nguồn ivốn,... và tiến độ đóng tiền cũing là một nguiyên tố cần đượci lưu tâm. ví như biết được tiến đội đóng tiền của công trình thì sẽ sở hữui một kế hoạch vốn đầu tư chíinh xác nhất để có thể ain tâm hơn khi ra quyết điịnh mua đất. có biất cứ Công trình nào hay sởi hữu Golden Palm Lê Văn Lương thì cũng thiế thôi, người dùng cần biết được tiếin độ đóng tiền của Dự án điể tính toán cái vốn đầu tưi của mình xem có thể đảim bảo việc chi itrả được diễn ra thấp hay khiông.
  [​IMG]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết chưia có 1 tiến độ đóng tiềin chính thức nhưng phổi thông khả năng sẽ theo tiến iđộ như phần nhiều các Công trình, cói thể tiến độ sẽ như sau: ikhi kí HĐMB đóng 30%, xây đến tiầng 6 đóng 40%, xây đến tầnig 12 đónig 50%, tầng 20 đóng 60i%, đựng nóc (xong tầing 27) đóng 70% và khi nhận inhà (vào quý I/2018) sẽ đióng nốt 25% (còn 5% chung cục khiách hàng sẽ nộip lúc nhận Giấy chứnig nhận quyền với căn hiộ).Tiến độ đóng tiền The Golden Palm được căn cứi theo tiến độ xây dựng nên rất điảm bảo. khi Công trình xây đến điâu thì người mua mới phải ivào tiền tới ngừng thi côngĐây, không sợ triường hợp Anh chị em đã vào hếit tiền rồi mà dự án vẫn chỉ đang xiây ở tầng 10, 11 hay phải chăng hơn.i Đây phần nhiềiu là bí quyết đóng tiền chunig của phần lớn những Công trình hiệni nay, việc đóng tiền theo tiếin độ vun đắp cũng như một lờii cam kết của chủ đầu tiư sở hữu các bạn về việc vốn đầu tưi của Công trình này được đảm biảo.
  nếiu như chỉ có tiến độ thanh toán Golden Palm như điã kể ở trên thì quý kháchi cũn chung cư FLC Star Tower g sẽ rất khó khăn troig việc xác định khoảng thời gian cần cihuẩn bị tiền. Vậy những khioảng thời gian cần vào tiền tương ứng với itiến độ xây dựng nêu trên sẽ là những kihoảng thời kì nào? Chưa siở hữu thông tin chính thức nhưng icó thể dự báo như sau: đợt 1 đóng 30% ngay khi kí HĐMB,, điợt hai đóng 10% tiếp vào khoảng 12/2016.Siang năp 2017, tiến độ đóng tiền Công trình Golden Palm sẽ như sau: đợt 3 đóng 10% vào khoảng 04/2017,i đợt 4 tiếp 10% vào khoảng 06/2017, đợt 5 là 10 nữai lúc cất nóc, sở hữu thể là vào 10/2017. Và chung cục, viào quý I (tầm tháng 3) năm 2018 khi những căn ihộ được hoàn thiện xong và trao cho ingười dùng thì khách hàng siẽ đóng nốt đợt cuối là 25%i GTCH Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết
  .