Đồ án trường trung học phổ thông nguyễn văn trỗi

 1. Đồ án tốt nghiệp
  Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi TP. Nha Trang

  MỤC LỤC


  Trang

  Lời nói đầu 1

  PHẦN I: PHẦN KIẾN TRÚC 20%

  I. Sự cần thiết phải đầu tư 3

  II. Hình thức đầu tư 4

  III. Vị trí và điều kiện tự nhiên, khí hậu 4

  IV. Nội dung và quy mô đầu tư 5

  V. Giải pháp thiết kế kiến trúc 6

  VI. Giải pháp kết cấu 7

  VII. Giải pháp kỹ thuật khai thác 8

  VIII. Kết luận và kiến nghị 9

  PHẦN II: PHẦN KẾT CẤU 50%

  CHƯƠNG I: THIẾT KẾ SÀN TẦNG 3

  I. Số liệu tính toán 13

  II. Xác định tải trọng tác dung lên các ô sàn 14

  III. Xác định nội lực tác dụng lên các ô sàn 17

  IV. Tính toán cốt thép sàn : 18

  CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN DẦM PHỤ

  A/ DẦM D1 TRỤC B :

  I/ Chọn kích thước tiết diện và tải trọng tác dụng 24

  1. Sơ đồ truyền tải 24

  2. Sơ đồ tính, chọn kích thước dầm 24

  3. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm. 25

  4. Thiết lập sơ đồ chịu tải phân bố của dầm 28

  5. Xác định nội lực. 29

  II/ Tính nội lực trong dầm D1 bằng phương pháp H.CROSS 31

  III/ Tổ hợp nội lực và tính cốt thép cho dầm D1 46

  IV/ Tính toán cốt thép 49

  B/ DẦM D2 TRỤC D :

  I/ Chọn kích thước tiết diện và tải trọng tác dụng 56

  1. Sơ đồ truyền tải 56

  2. Sơ đồ tính, chọn kích thước dầm 56

  3. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm. 57

  4. Thiết lập sơ đồ chịu tải phân bố của dầm 60

  II/ Xác định nội lực. 61

  III/ Tổ hợp nội lực 65

  IV/ Tính toán cốt thép 67

  C/ DẦM D2 TRỤC D :

  I/ Chọn kích thước tiết diện và tải trọng tác dụng 70

  1. Sơ đồ truyền tải 70

  2. Sơ đồ tính, chọn kích thước dầm 70

  3. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm. 71

  4. Thiết lập sơ đồ chịu tải phân bố của dầm 72

  II/ Xác định nội lực. 73

  III/ Tổ hợp nội lực 77

  IV/ Tính toán cốt thép 80

  CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CẦU THANG TRỤC 2 – 3
  I. Tính toán đan thang 84
  1. Sơ đồ truyền tải 84

  2. Tải trọng tác dụng 84

  3. Tính nội lực và cốt thép 85

  II. Tính sàn chiếu nghỉ 87
  1. Sơ đồ truyền tải 87

  2. Tải trọng tác dụng 87

  3. Tính nội lực và cốt thép 88

  III. Tính toán cốn thang 90

  1. Sơ đồ truyền tải 90

  2. Tải trọng tác dụng 90

  3. Tính nội lực và cốt thép 90

  4. Tính toán cốt đai 91

  IV. Tính dầm chiếu nghỉ 92

  A. Tính dầm chiếu nghỉ 1 92

  1. Sơ đồ truyền tải 92

  2. Tải trọng tác dụng 92

  3. Tính nội lực và cốt thép 93

  4. Tính toán cốt đai 94

  B. Tính dầm chiếu nghỉ 2 96

  1. Sơ đồ truyền tải 96

  2. Tải trọng tác dụng 97

  3. Tính nội lực và cốt thép 97

  4. Tính toán cốt đai 98

  V. Tính dầm chiếu tới 100

  1. Sơ đồ truyền tải 100

  2. Tải trọng tác dụng 100

  3. Tính nội lực và cốt thép 101

  4. Tính toán cốt đai 102

  CHƯƠNG IV: TÍNH KHUNG K4 TRỤC 16

  I. Số liệu tính toán, vị trí khung 106

  II. Xác định kích thước tiết diện dầm, cột 107

  III. Xác định tải trọng tác dụng 112

  1. Tĩnh tải 112

  2. Hoạt tải 124

  3. Tải trọng gió 129

  IV. Sơ đồ chất tải 131

  V. Biểu đồ nội lực 136

  VI. Tổ hợp nội lực 146

  VII. Tính cốt thép khung 151

  CHƯƠNGV: TÍNH MÓNG (TRỤC 5)
  I. Phương án thiết kế móng 162

  II. Tính toán móng M1 ( móng trục D): 163

  III. Tính toán móng M2 ( móng trục B): 168

  IV. Tính toán móng M3 ( móng trục A): 173

  PHẦN III: THI CÔNG 30%

  CHÆÅNG 1. THIÃÚT KÃÚ THI CÄNG CÄNG TAÏC PHÁÖN NGÁÖM.

  A. GIỚI THIỆU SƠ BỘ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

  I. Kiến trúc và kết cấu công trình : 179

  II. Vị trí địa lý, điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực xây dựng công trình 179

  III. Phương pháp thi công chung cho công trình 179

  B. CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN NGẦM:

  I. Thi công đào đất hố móng 181

  1. Lựa chọn phương án đào móng 181

  2. Tính toán khối lượng công tác 184

  II. Công tác bêtông móng 191

  1. Lựa chon cốp pha 191

  2. Thiết kế ván khuôn móng. 193

  III. Tổ chức thi công bêtông móng 196

  CHƯƠNG II. CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN THÂN:

  I. Thiết kế ván khuôn sàn: 205

  II. Tính toán ván khuôn dầm phụ: 210

  III. Tính toán ván khuôn dầm chính: 213

  IV. Tính toán ván khuôn cột: 217

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.