Công thức tính nhẩm trọng lượng thép xây dựng

 1. Việc nắm được trọng lượng cây thép là một vướng mắc mà hầu hết chủ nhà gặp phải trong quá trình làm nhà. Thậm chí rất nhiều kỹ sư ra trường vẫn phải sử dụng máy tính hoặc bảng tra trọng lượng cây thép được cấp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.


  Công-thức-tính-nhẩm-trọng-lượng-thép-xây-dựng.jpg
  Để giúp các bạn dễ dàng trong việc tính nhẩm trọng lượng cây thép trên 1 m dài, các bạn có thể tham khảo công thức sau:
  M = π*d^2*7850/4/1,000,000
  Trong đó:
  M: Trọng lượng cây thép trên 1 mét dài
  π : Số Pi là 3,14
  d: Đường kính thanh thép tính theo mặt cắt tiết diện
  7850: Trọng lượng tiêu chuẩn của thép là 7850 kg/m^3
  Hiểu ngắn gọn các bạn tính Diện tích mặt cắt ngang của đường tròn theo công thức vẫn được học ở cấp 2 là S = π*d^2/4 rồi nhân với 7850 kg/m^3
  Rút ngọn số dãy số π*7850/4/1,000,000 = 0.00616
  M = d^2*0.00616
  M = d^2/(0.00616^-1)
  M = d^2/162.3 ≈ d^2/162
  M ≈ d^2/162
  Tính toán thử cho 01 mét dài đường kính thép 6:
  M (d6) = 6^2*/162 = 36/162 = 0.2222
  Từ đây ta có thể nhân số liệu này với chiều dài tiêu chuẩn của 1 cây thép là 11.7m (đối với thép nguyên cây) sẽ ra trọng lượng tiêu chuẩn của 1 cây thép xây dựng.

  Bảng tra trọng lượng thép theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 1651 - 85)


  Công-thức-tính-nhẩm-trọng-lượng-thép-xây-dựng-1.jpg