Cách tính số lượng thép cho sàn dầm cột móng

 1. Cách-tính-số-lượng-thép-cho-sàn-dầm-cột-móng.jpg

  Sàn


  Tỷ lệ thép tối thiểu = 0,7%


  • Số lượng thép = (0,7 / 100) x 1 = 0,007 m³
  • Trọng lượng thép = 0,007 x 7850 = 54,95≊55 kg / m³

  Tỷ lệ thép tối đa = 1,0%


  • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,01 m³
  • Trọng lượng thép = 0,01 x 7850 = 78,5 kg / m³

  Dầm


  Tỷ lệ thép tối thiểu = 1,0%


  • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,01 m³
  • Trọng lượng thép = 0,01 x 7850 = 78,5 kg / m³

  Tỷ lệ thép tối đa = 2,0%


  • Số lượng thép = (2.0 / 100) x 1 = 0,02 m³
  • Trọng lượng thép = 0,02 x 7850 = 157 kg / m³

  Cột


  Tỷ lệ thép tối thiểu = 0,8%


  • Số lượng thép = (0,8 / 100) x 1 = 0,008 m³
  • Trọng lượng thép = 0,008 x 7850 = 62,80 kg / m³

  Tỷ lệ thép tối đa = 6,0%


  • Số lượng thép = (6.0 / 100) x 1 = 0,06 m³
  • Trọng lượng thép = 0,06 x 7850 = 471 kg / m³

  Móng


  Tỷ lệ thép tối thiểu = 0,50%


  • Số lượng thép = (0,50 / 100) x 1 = 0,005 m³
  • Trọng lượng thép = 0,005 x 7850 = 39,25 kg / m³

  Tỷ lệ thép tối đa = 0,8%


  • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,008 m³
  • Trọng lượng thép = 0,008 x 7850 = 62,80 kg / m³
  kết cấu
  Số lượng thép
  Số lượng thép
  Tối thiểu
  Tối đa
  Tối thiểu (kg / m³)
  Tối đa. (kg / m³)
  Sàn
  0,70%​
  1,00%​
  54,95​
  78,5​
  Dầm
  1,00%​
  2,00%​
  78,5​
  157​
  Cột
  0,80%​
  6,00%​
  62,8​
  471​
  Móng
  0,50%​
  0,80%​
  39,25​
  62,8​