Cách tính số lượng thép cho sàn dầm cột móng

 1. Cách-tính-số-lượng-thép-cho-sàn-dầm-cột-móng.jpg

  Sàn


  Tỷ lệ thép tối thiểu = 0,7%


  Tỷ lệ thép tối đa = 1,0%


  • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,01 m³
  • Trọng lượng thép = 0,01 x 7850 = 78,5 kg / m³

  Dầm


  Tỷ lệ thép tối thiểu = 1,0%


  • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,01 m³
  • Trọng lượng thép = 0,01 x 7850 = 78,5 kg / m³

  Tỷ lệ thép tối đa = 2,0%


  • Số lượng thép = (2.0 / 100) x 1 = 0,02 m³
  • Trọng lượng thép = 0,02 x 7850 = 157 kg / m³

  Cột


  Tỷ lệ thép tối thiểu = 0,8%


  • Số lượng thép = (0,8 / 100) x 1 = 0,008 m³
  • Trọng lượng thép = 0,008 x 7850 = 62,80 kg / m³

  Tỷ lệ thép tối đa = 6,0%


  • Số lượng thép = (6.0 / 100) x 1 = 0,06 m³
  • Trọng lượng thép = 0,06 x 7850 = 471 kg / m³

  Móng


  Tỷ lệ thép tối thiểu = 0,50%


  • Số lượng thép = (0,50 / 100) x 1 = 0,005 m³
  • Trọng lượng thép = 0,005 x 7850 = 39,25 kg / m³

  Tỷ lệ thép tối đa = 0,8%


  • Số lượng thép = (1,0 / 100) x 1 = 0,008 m³
  • Trọng lượng thép = 0,008 x 7850 = 62,80 kg / m³
  kết cấu
  Số lượng thép
  Số lượng thép
  Tối thiểu
  Tối đa
  Tối thiểu (kg / m³)
  Tối đa. (kg / m³)
  Sàn
  0,70%​
  1,00%​
  54,95​
  78,5​
  Dầm
  1,00%​
  2,00%​
  78,5​
  157​
  Cột
  0,80%​
  6,00%​
  62,8​
  471​
  Móng
  0,50%​
  0,80%​
  39,25​
  62,8​
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
  tính toán số lượng thép
 3. nhauyen
  số lượng thép trong 1m3 bê tông
 4. xaydungduclinh
  hàm lượng thép trong bê tông
 5. hoaiphuong0703
  hàm lượng cốt thép
 6. hoangnhauyen
  tính toán số lượng thép trong cấu kiện bê tông cốt thép