Cách tính số lượng kẽm buộc cho công trình

 1. Cách tính số lượng dây kẽm buộc cho công trình


  Cách-tính-số-lượng-kẽm-buộc-cho-công-trình.jpg
  Tính toán dây kẽm buộc không có bất kỳ công thức nào để tìm ra trọng lượng của dây liên kết, vì vậy ở đây chúng tôi chỉ sử dụng quy tắc ước lượng để tìm trọng lượng của dây kẽm buộc.
  1. Dây kẽm buộc được yêu cầu cho 100 kg thép = 0,9 đến 1,3 kg
  2. Dây kẽm buộc được yêu cầu cho 1 Tấn (1000 kg) thép = 9 đến 13 kg
  3. Đối với một công trình thép Tấn (1000 kg) nếu đường kính của thép là 28 mm đến 32 mm, do đó chúng tôi chỉ cần 7 kg dây kẽm buộc để liên kết thép với nhau.
  Vì vậy, điều quan trọng là tìm trọng lượng của dây kẽm buộc cho các công trình là có trọng lượng chính xác cho trọng lượng thép trên.

  Số lượng dây kẽm buộc phụ thuộc vào:


  1. Loại cấu kiện.
  2. Loại thanh thép.