Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

 1. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng


  1. Biên bản kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường
  2. Biên bản nghiệm thu đầu vào
  3. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
  4. Biên bản nghiệm lắp đặt tĩnh thiết bị
  5. Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng giai đoạn thi công xây dựng
  6. Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải
  7. Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải
  8. Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải
  9. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng
  10. Bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt
  11. Bảng kê các công việc chưa hoàn thành
  12. Bảng kê những tồn tại về chất lượng
  13. Bảng kê các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu hạng mục, công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng
  14. Danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng
  biên-bản-nghiệm-thu-công-trình-xây-dựng.jpg

  Các file đính kèm: