Bộ xây dựng tham gia ý kiến về chương trình phát triển nhà ở tp hải phòng đến năm 2030

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 20/11/18.

  ĐẤT NỀN BIÊN HÒA NEW CITY ĐỒNG NAI
 1. Administrator

  321 lượt xem

  Sau khi nhận được Công văn số 6831/UBND-XD2 ngày 24/10/2018 của UBND TP Hải Phòng đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP Hải Phòng đến năm 2020, 2025 và năm 2030 (có dự thảo kèm theo). Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 169 Luật Nhà ở năm 2014 về việc thông qua và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Hải Phòng.


  1.jpg
  Ảnh minh họa.
  Theo Bộ Xây dựng, Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP Hải Phòng đến năm 2020, 2025 và năm 2030 (dự thảo Chương trình) về cơ bản đã đáp ứng được các nội dung yêu cầu theo quy định của pháp luật về nhà ở (điểm a khoản 1 Điều 169 Luật Nhà ở năm 2014, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ) như: Đã đánh giá được thực trạng các loại nhà ở; xây dựng được cơ sở để xác định nhu cầu nhà ở của từng nhóm đối tượng; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người; số lượng, diện tích, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng; dự kiến nguồn vốn đầu tư; đề xuất các giải pháp để phát triển nhà ở trên địa bàn cơ sở mục tiêu tăng tưởng kinh tế - xã hội của thành phố trong từng giai đoạn; quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở… Trong đó, có dự báo nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội, từ đó đưa ra giải pháp để giải quyết chỗ ở cho từng nhóm đối tượng này là hết sức cần thiết, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

  Theo Bộ Xây dựng, để hoàn thiện dự thảo Chương trình trước khi trình HĐND cấp tỉnh thông qua, đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung như: Về diện tích nhà ở (mục 1 phần 4 Chương II, trang 72) dự thảo Chương trình cho rằng diện tích bình quân nhà ở toàn thành phố đến thời điểm ngày 31/12/2016 (22,4 m2/người) thấp hơn diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đến năm 2020 (22 m2/người) là không hợp lý (theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011, đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25 m2 sàn/người). Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh lại nội dung này cho phù hợp.

  Về nhà ở cho cán bộ, công chức: Theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành, đối tượng cán bộ, công chức, viên chức (đáp ứng điều kiện về thu nhập thấp và khó khăn về nhà ở) là một trong các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Tại bảng IV.5, dự báo nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội (trang 97) có đề cập đến đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, tại bảng dự báo nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn phát triển nhà ở cho các nhóm đối tượng trong từng giai đoạn (bảng V.2, V.3, V.4, V.5) lại không có đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung đối tượng cán bộ, công chức, viên chức tại bảng V.2, V.3, V.4, V.5 để bảo đảm thống nhất nội dung của dự thảo Chương trình.

  Về dự kiến cơ cấu nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội (mục 6 Phần I Chương V, trang 100) Pháp luật về nhà ở xã hội (Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) đã ban hành các cơ chế ưu đãi, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, trong đó quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài ra, đối với trường hợp chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10ha, lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% để thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án thì khoản tiền nói trên phải bổ sung vào ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn…

  Do vậy, UBND TP Hải Phòng cần nghiên cứu, bổ sung nội dung về việc dự kiến cơ cấu nguồn vốn ngân sách của địa phương để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố trong từng giai đoạn, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực đầu tư, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế triển khai.

  Về nhà ở cho học sinh, sinh viên: Pháp luật hiện hành về nhà ở chỉ quy định về việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách) để cho đối tượng là học sinh, sinh viên thuê trong thời gian học tập (khoản 1 Điều 52 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP). Việc dự thảo Chương trình dự kiến đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thuê trong các giai đoạn tiếp theo bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (dùng vốn doanh nghiệp để phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên theo hình thức xã hội hóa đầu tư), nếu địa phương không có giải pháp hỗ trợ để giảm giá thuê nhà thì sinh viên khó có khả năng tiếp cận được quỹ nhà ở này. Do vậy, nhằm giảm giá thuê nhà, giúp sinh viên cải thiện chất lượng chỗ ở, địa phương cần phối hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển nhà ở cho sinh viên.

  Về tổ chức thực hiện: Tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ chính quyền địa phương, nhất là các địa phương có nhiều khu công nghiệp là cấp quyết định sự thành công của chương trình phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân. Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo Chương trình trách nhiệm của các cơ quan chức năng của địa phương trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực, kêu gọi đầu tư và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho công nhân nói riêng trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan chức năng của địa phương trong việc bố trí tái định cư của các hộ dân bị di dời, giải tỏa trên địa bàn (xác định quỹ đất và nguồn vốn để đền bù cho các hộ dân).

  Bổ sung trách nhiệm của UBND thành phố trong việc chỉ đạo các sở, ngành của địa phương thực hiện kiểm định chất lượng các công trình nhà chung cư cũ trên địa bàn nhằm đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại đối với các công trình nhà chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn; Bổ sung trách nhiệm của các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng chung cư trên địa bàn theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, quy chế quản lý, vận hành nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

  Bổ sung trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc cập nhật thông tin, vận hành hệ thống phần mềm dùng chung về nhà ở và thị trường bất động sản và hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm báo cáo trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

  Sau khi chương trình phát triển nhà ở của địa phương được HĐND TP Hải Phòng phê duyệt, UBND thành phố cần tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm trên địa bàn theo quy định.

CHIA SẺ TRANG NÀY