Bố trí điểm ra thực địa trên máy toàn đạc nikon

 1. Bố trí điểm ra thực địa trên máy toàn đạc Nikon


  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon.jpg
  Bước 1 : chọn phím STN
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-1.jpg
  Bước 2 : Dùng phím lên xuống chọn Resection.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-2.jpg
  Bước 3 : Nhập tên điểm gốc A, cao gương đặt tại điểm A.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-3.jpg
  Bước 4 : Nhập tọa độ điểm gốc A và nhấn Enter.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-4.jpg
  Bước 5 : Nhấn Enter.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-5.jpg
  Bước 6 : Ngắm vào gương đặt tại A và nhấn MSR1.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-6.jpg
  Bước 7 : Nhấn Enter để nhập điểm gốc B.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-7.jpg
  Bước 8 : Nhập điểm gốc B vào cao độ gương.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-9.jpg
  Bước 9 : Nhập tọa độ điểm gốc B.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-10.jpg
  Bước 10 : Nhấn Enter tiếp tục.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-11.jpg
  Bước 11 : Ngắm vào gương đặt tại B và nhấn MSR1 .
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-12.jpg
  Bước 12 : Nhấn Enter để tiếp tục.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-13.jpg
  Bước 13 : Máy đưa ra các sai số, nếu đạt thì sẽ nhấn REC để ghi lại tọa độ điểm máy.

  Sau khi giao hội để xác định điểm đặt máy xong thì sẽ tiến hành bố trí điểm, theo tọa độ thiết kế.


  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-14.jpg
  Bước 1 : Trên bàn phím nhấn vào phím S-O (phím số 8) và nhấn chọn XYZ.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-15.jpg
  Bước 2 : Nhập tọa độ điểm cần bố trí và nhấn Enter.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-16.jpg
  Bước 3 : Sau khi nhấn Enter ở bước 2 màn hình xuất hiện.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-17.jpg
  Bước 4 : Vi động ngang sao cho đHA về 0 độ sau đó ngắm vào gương và nhấn MSR1.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-18.jpg
  Bước 5 : Sau khi nhấn MSR1 trên màn hình sao cho các thông số về 0 hết là được, còn hàng cuối cùng FIL là cao độ điểm bố trí.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-19.jpg
  Bước 6 : Nhấn Enter ở bước 5 xuất hiện tọa độ điểm đã bố trí hiển thị trên màn hình và nhấn Enter tiếp tục bố trí điểm tiếp theo.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-20.jpg
  Bước 7 : Sau khi bố trí xong điểm số 1 thì nhấn ESC để nhập điểm tiếp theo.
  Bố-trí-điểm-ra-thực-địa-trên-máy-toàn-đạc-nikon-21.jpg