Bảng phân tích độ cứng dầm liên tục

  1. Bảng phân tích độ cứng của dầm liên tục


    Bảng-phân-tích-độ-cứng-dầm-liên-tục.jpg
    Việc phân tích một phần tử dầm chịu bất kỳ sự kết hợp nào của tải ngang và tải trục, với bất kỳ ba trong số sáu liên kết dầm. Phương pháp thiết lập tính toán độ cứng dầm và tính toán các kết quả này bằng cách sử dụng các hàm Excel.

    Các file đính kèm:

    • Bạn cần like bài viết để download nội dung.