Bài giảng thiết kế và xây dựng mố trụ cầu phần 4 đh xây dựng

 1. Bài giảng Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu: Phần 4 giúp người học hiểu về "Tính các công trình phụ tạm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tính vòng vây cọc ván, tính chiều dày lớp bê tông bịt đáy

  TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TẠM


  TÍNH VÒNG VÂY CỌC VÁN

  1. TẢI TRỌNG
  Bài-giảng-thiết-kế-và-xây-dựng-mố-trụ-cầu.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.